بررسی عوامل مؤثر بر نرخ رشد تولید صنایع ایران (1390-1373)

محمد مولایی؛ راضیه صحرایی

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 157-180

چکیده
  بخش صنعت یکی از بخش­های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می­باشد­. توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از  فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می­باشد­. عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن ...  بیشتر