دوره 28 (1402)
دوره 27 (1401)
دوره 26 (1400)
دوره 25 (1399)
دوره 24 (1398)
دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1387)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)
بررسی عوامل مؤثر بر نرخ رشد تولید صنایع ایران (1390-1373)

محمد مولایی؛ راضیه صحرایی

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 157-180

چکیده
  بخش صنعت یکی از بخش­های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می­باشد­. توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از  فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می­باشد­. عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن ...  بیشتر