آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص هزینه زندگی خانوار زن‌ سرپرست: رهیافت الگوی قیمتی ماتریس حسابداری اجتماعی

سهیلا پروین؛ مریم مستعلی پارسا

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7503

چکیده
  حذف یارانه‌های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه‌های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می‌تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب‌پذیری خانوارهای زن‌سرپرست، معیار جنسیتی می‌تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه‌های هدف باشد. آمارها نشان می‌دهد در خانوارهای زن‌سرپرست، به‌دلیل محدودیت‌ها ...  بیشتر