اثرات کاهش یارانه موادغذایی بر مصرف کنندگان در ایران

زکریا فرج‌زاده؛ بهاءالدین نجفی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 135-156

چکیده
  پرداخت یارانه از جمله راه های انتقال درآمد است که به طور عمده به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد. امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای درحال توسعه وعدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروه های هدف، مورد توجه واقع شده است. بر این اساس، در این مطالعه دو ...  بیشتر