اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران

ابراهیم گرجی؛ محمد برهانی پور

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 99-124

چکیده
  اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. ...  بیشتر