به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی

علی اصغر بانویی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ سید ایمان آزاد

دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 53-77

چکیده
  به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن ...  بیشتر