تجزیه و تحلیل حاشیه سود انتظاری با نوسانات تصادفی در قیمت کالا

مجید احمدیان؛ محمد علی متفکر آزاد

دوره 8، شماره 27 ، تیر 1385، ، صفحه 115-131

چکیده
  این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح ...  بیشتر