بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 87-105

چکیده
  فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد ...  بیشتر

بررسی رابطه تمرکززدایی مالی و اندازه دولت در ایران

محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ حسن فرازمند

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 125-151

چکیده
  این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی ...  بیشتر

عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورّم در ایران

مرتضی سامتی؛ مجید صامتی؛ غلامحسین جعفری

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 95-116

چکیده
  عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می‌شود. تأمین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایة پولی و رشد عرضة پول می‌شود، و در صورتی‌که افزایش عرضة پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورّم می‌گردد.        تورّم باعث کاهش قدرت خرید پولی می‌شود و افراد ...  بیشتر