دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، بهار 1381 
4. آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

صفحه 105-123

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ مهدی احراری