بررسی تحولات ساختاری خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335- 1375

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، تحولات ساختاری خود اشتغالی طی سال های 1335-1375 در کل و بخش های اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیه بررسی شده است،‌ بدین صورت که کل تغییرات خود اشتغالی در مقاطع ده ساله به عواملی مانند سهم اشتغال و سهم خود اشتغالی تجزبه شده و سهم هر عامل و نحوه تاثیرش بر تغییرات خود اشتغالی کل طی دوره زمانی گفته شده بررسی، همچنین،‌ تغییرات خود اشتغالی بخش های اقتصاد نیز به دو عامل فوق تجزیه شده و سهم هر عامل و نحوه تاثیرش طی مقاطع ده ساله مشخص شده است و نشان داده شده که در چه مقطعی و به چه میزان،‌ خوداشتغالی کل و بخش های اقتصاد تحت تاثیر مثبت یا منفی تفییرات اشتفال کل و تغییرات بخش ها بوده است. همچنین، تحولات خود اشتغالی بر اساس سن، جنس،‌ شهری و روستایی و مقایسه با انواع اشتغال دستمزدی بخش خصوصی و عمومی نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها