برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط(CV)

چکیده

در این پژوهش، ارزش تفریحی پارک ساعی و میزان تمایل به پرداخت(WTP ) بازدیدکنندگان این پارک را با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CV) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه‌گیری کرده‌ایم. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل را برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که 60 درصد افراد بررسی شده در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک ساعی هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک، 1840 ریال برای هر بازدیداست. ارزش تفریحی ماهانه این پارک بیش از 220 میلیون ریال و ارزش کل تفریحی سالانه آن، بیش از 7/2 میلیارد ریال برآورد شده‌است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدیدکنندگان از  نظر آماری در سطح یک درصد معنا‌دار شده‌ که مهمترین عوامل مؤثر در میزانWTP بازدیدکنندگان برای استفاده از پارک ساعی است. کیفیت پارک از نظر بازدیدکنندگان عامل بعدی در تأثیرگذاری بر میزانWTP بازدیدکنندگانبوده، به‌طوری‌که از نظر آماری، در سطح یک درصد معنا‌دار شده‌است. هزینه هربار ایاب و ذهاب به پارک متغیر بعدی است که با علامت منفی در سطح ده درصد معنا‌دار شده‌است. مدت زمان پرداختن به کارهای هنری در هفته ومدت زمان مطالعه در هفته نیز دو متغیر دیگری هستند که با علامت مثبت به ترتیب در سطح ده و پنج درصد معنادار شده‌اند. نوع منزل مسکونی نیز متغیر بعدی است که در سطح ده درصد معنادار شده‌است. 

کلیدواژه‌ها