رشد درونزا: یک مدل جستجوی تصادفی برای فن آوری جدید

چکیده

این مقاله رشد درونزا، بر پویایی مدلی در انباشت دانش تاکید دارد. با توجه به نا اطمینانی موجود در هر فرایند جستجو، مدل یک ساختار پویای تصادفی که در آن فن آوری و انباشت دانش مکمل همدیگر می باشند ارائه می‌کند که هر یک از دو موتور رشد انباشت سرمایه و فن آوری تا یک نقطه مکمل همدیگر می باشند و بعد از آن تاثیر هریک مقید به سطح دیگری است. نشان داده می‌شود که هر دو عامل انباشت سرمایه و پیشرفت فن آوری برای رشد پایدار ضروری می باشد و هیچکدام به تنهایی کافی نمی باشد. پیشرفتهای فن آوری با ارتقاء بهره وری نهایی سرمایه، انباشت سرمایه را افزایش می دهد و انباشت سریع سرمایه با بالابردن منافع حاصل انتظاری، تحقیق و توسعه را مقرون به صرفه می کند. این مقاله وضعیتهای مختلف یک اقتصاد در تعامل با انباشت سرمایه و پیشرفت فن آوری را بحث می کند و نتایج مهمی برای سیاستهای رشد و توسعه، ریزش دانش و جریان بین المللی سرمایه دارد. 

کلیدواژه‌ها