کلیدواژه‌ها = ریسک
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام ‌بانکداری ایران

دوره 22، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 131-157

10.22054/ijer.2018.8301

رضا یوسفی حاجی آباد؛ زهره هوشمند؛ مریم خوشنویس


3. اولویت‌بندی ریسک صکوک مرابحه از طریق نظرسنجی توسط خبرگان مالی و مقایسه آن با دیگر ابزارهای بازار سرمایه

دوره 19، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 181-153

محمد نقی نظرپور؛ مجید حبیبیان نقیبی؛ حسین کفشگر جلودار


4. ریسک و بازدهی اوراق منفعت

دوره 17، شماره 52، پاییز 1391، صفحه 115-141