نویسنده = محسن مهر آرا
تعداد مقالات: 1
1. اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)

دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380)، پاییز 1380، صفحه 43-88

حمید ابریشمی؛ محسن مهر آرا