نویسنده = جمشید پژویان
تعداد مقالات: 4
2. برآورد تابع تقاضای آب خانگی(مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1382، صفحه 47-67

جمشید پژویان؛ شمس الدین حسینی


3. آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه - مهارت در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380)، بهار 1380، صفحه 79-99

جمشید پژویان؛ علیرضا امینی


4. قیمت گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1379، صفحه 39-62

جمشید پژویان؛ تیمور محمدی