نویسنده = حمید ابریشمی
تعداد مقالات: 3
1. نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1381، صفحه 1-32

حمید ابریشمی؛ رضا محسنی


2. آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

دوره 4، شماره 10، بهار 1381، صفحه 105-123

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ مهدی احراری


3. اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)

دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380)، پاییز 1380، صفحه 43-88

حمید ابریشمی؛ محسن مهر آرا