نویسنده = عباس عرب مازار
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدی (1393-1384)

دوره 22، شماره 71، تابستان 1396، صفحه 115-156

10.22054/ijer.2017.8281

فرهاد دژپسند؛ عباس عرب مازار؛ شاپور سیفی