کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 6
2. بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 89-120

10.22054/ijer.2015.4095

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی


3. تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌محور بر رشد اقتصادی

دوره 16، شماره 47، تابستان 1390، صفحه 1-29

بیژن باصری؛ ندا اصغری؛ محمد کیا


4. اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 193-219

مجتبی یوسفی دیندارلو؛ محمد نوفرستی


5. برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345 - 1380

دوره 5، شماره 17، زمستان 1382، صفحه 79-98

مسعود صادقی؛ مصطفی عمادزاده


6. بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1381، صفحه 95-114

فتح اله تاری؛ نسرین ارضرومچیلر