تاثیر مهاجرت بر آموزش و مهارت‌های نیروی کار افغانستان: مطالعه موردی مهاجران بازگشته از ایران

سعید عیسی زاده؛ عزت الله عباسیان؛ احمد ضیاء نوری

دوره 25، شماره 85 ، دی 1399، ، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.41368.748

چکیده
  وجود مرز مشترک، اشتراکات زبانی، مذهبی و فرهنگی میان افغانستان و ایران شرایطی را فراهم کرده که حدود 43 درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 1381 روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آغاز و تاکنون بیش از 2/6 میلیون نفر به این کشور بازگشته‌اند. هدف این مطالعه، ...  بیشتر

بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

دوره 20، شماره 63 ، تیر 1394، ، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4095

چکیده
  آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفاه مصرفی است. با این ‌حال، تفاوت‌های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده‌های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده‌سازی ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌محور بر رشد اقتصادی

بیژن باصری؛ ندا اصغری؛ محمد کیا

دوره 16، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 1-29

چکیده
  اقتصاد دانش‌محور به دلیل ایجاد تحول سریع، زودبازده بودن سرمایه‌گذاری‌ها و تأثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوع‌های جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می­شود. نیاز به دانش فنی پیشرفته، مدیریت کارآمد و ایجاد ارزش‌افزوده قابل توجه در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش دولتی وخصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله دلایل ...  بیشتر

اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران

مجتبی یوسفی دیندارلو؛ محمد نوفرستی

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 193-219

چکیده
  مفهوم سرمایه انسانی را در اوایل دهه 1960 شولتز و دنیسون معرفی کردند و از آن زمان بررسی نقش آن در پدیده های مختلف اقتصاد مورد توجه نظریه پردازان علم اقتصاد قرار گرفته است. آموزش، تجربه و سلامت سه بعد اصلی سرمایه انسانی را تشکیل می دهند که نقش آموزش در آن قابل توجه است. جنبه آموزشی سرمایه انسانی را برخوداری آموزشی می نامند. در این پژوهش ضمن ...  بیشتر

برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345 - 1380

مسعود صادقی؛ مصطفی عمادزاده

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، ، صفحه 79-98

چکیده
  این مطالعه تلاش دارد به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی پرداخته و ضمن ارائه یک چارچوب مناسب نظری که در برگیرنده عامل آموزش است، با کسب نتایج برآوردی به ارائه راهکارهای مناسب بپردازد. در این مقاله، تلاش می شود تا کشش های تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانیدر مقایسه ...  بیشتر

بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

فتح اله تاری؛ نسرین ارضرومچیلر

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1381، ، صفحه 95-114

چکیده
  در دهه های گذشته، پژوهش های بسیاری به منظور تبیین نقش و سهم سرمایه گذاری آموزش در رشد اقتصادی کشورها انجام شد. تلاش افرادی چون شولتز، زیمن، ویلر و غیره، همگی بیانگر نقش مثبت سرمایه گذاری در آموزش بررشد اقتصادی کشورهای مختلف است. دراین مقاله، ابتدا رابطه علی بین رشد هزینه های آموزش رسمی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و سپس، تاثیر ...  بیشتر