معرفی نرم افزار LIMDEP

سعید مشیری؛ مرتضی نادری

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، ، صفحه 115-126

چکیده
  نرم افزارLimdep یک برنامه رایانه ای برای تخمین و تحلیل مدل های رگرسیونی و نیز مدل های دارای متغیرهای وابسته کیفی و یا محدود شده است. تاکنون برنامه ای که نسبت به این برنامه تنوع بیشتری از لحاظ چهارچوب های مدلبندی، ابزارها و مشخصات تحلیل داده های مقطعی، سری زمانی وPanel را در تحلیل مدل های یاد شده حاصل نماید، ارایه نشده است. نویسنده این برنامه ...  بیشتر