اقتصاد سیاسی
عملیات فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی: مطالعه موردی ایران

حسین توکلیان؛ رضا طالبلو؛ شقایق عباسعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.73607.1185

چکیده
  در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف ...  بیشتر

اثر سیاست‌های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE

مهنوش عبداله میلانی؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ نرگس اکبرپور روشن

دوره 23، شماره 76 ، مهر 1397، ، صفحه 1-51

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.9511

چکیده
  هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست‌های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده‌های فصلی سال‌های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به‌طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور ...  بیشتر