نظام مطلوب ارزی و تنظیم و پیش بینی نرخ ارز برای اقتصاد ایران

علیرضا رحیمی بروجردی

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، صفحه 5-40

چکیده
  مطابق نظریه اقتصاد کلان، امکان دسترسی به یک تعادل با ثبات دراقتصاد زمانی میسر خواهد بود که سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی ومالی سازگاری وهماهنگی داشته باشد. همچنین تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطه آن با یک رژیم ارزی شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی درایجاد تعادل ازاهمیت به سزایی برخورداراست. در مطالعه حاضرسعی شده است با تاکید برسازگارکردن ...  بیشتر

تعیین مکان مناسب برای استقرار نواحی صنعتی ؛ مطالعه موردی نواحی صنعتی - روستایی استان مازندران

محمدقلی یوسفی؛ صمد دقیق

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، صفحه 41-56

چکیده
  تعیین مکان مناسب نقش مهمی برای موفقیت یک صنعت محسوب می شود. دراین مقاله، استقرارنواحی صنعتی – روستایی استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه تاکسونومی عددی نشان می دهد که استقرارنواحی صنعتی روستایی استان مازندران با آنچه دراین مدل تعیین می گردد فاصله دارد و تنها 4 مکان از 9مکان منتخب درفهرست اولویتهای این مطالعه قرارمی ...  بیشتر

چانه زنی در بازار کار

مرتضی اعلاباف صباغی

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، صفحه 57-72

چکیده
  نمونه های فراوانی ازرفتارجستجوگرانه در بازارها وجود دارد که عامل های اقتصادی به دنبال هدف خاصی بوده و بنا به شرایط و مقتضیات رفتاری خود از روش های متفاوتی پیروی می کنند. در داد و ستد میان خریداروفروشنده ممکن است چانه زنی یکی ازخصوصیات بین دو طرف معامله باشد. دراین مقاله ابتدا، در مورد نحوه جستجو و سپس نحوه چانه زنی بحث خواهیم کرد. روشی ...  بیشتر

روش برآورد تاثیر با وقفه زمانی براساس داده های مدل هم تجمعی

ابراهیم هادیان

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، صفحه 73-80

چکیده
  روش های موجود دربرآورد میزان تاثیرشوک های وارده براقتصاد غالبا قادربه بیان این اثرات درطی زمانی هستند که منحصرا توسط مدل تعیین می گردد، درصورتی که تغییربعضی ازاین متغییرها می تواند برای مدت زمان طولانی ترازآنچه که مدل تعیین نموده است، تاثیرخود را برجای گذارد.روش نوین هم تجمعی درتحلیل سری های زمانی این امکان را می دهد تا بتوان روشی ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، صفحه 81-106

چکیده
  جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» ...  بیشتر

نقش منابع مالی بلند مدت در رشد اقتصادی در ایران

محمود ختائی؛ رویا سیفی پور

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، صفحه 107-129

چکیده
  اکثر مدل های که ارتباط پدیده های مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند در گروه مدل های رشد نئوشومپیتری قرار می گیرند. دراین مدل ها، کارکرد مالی از دو کانال نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات تکنولوژی بررشد اقتصادی پایدار تاثیر می گذارد. در این مقاله، در مورد رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از نظریه پاتریک کمک گرفته شده است. ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر فقر ؛ مطالعه موردی ایران

علی حسن زاده

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، صفحه 130-184

چکیده
  طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این ...  بیشتر