مقاله پژوهشی
امکان تشکیل ائتلاف میان کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا: رهیافت نظریه بازی

امیر جعفرزاده؛ عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ قهرمان عبدلی

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، صفحه 1-29

چکیده
  اروپا یکی از مهمترین مناطقی است که از لحاظ تأمین منابع انرژی به واردات وابسته است و در آینده نیز پیش‌بینی می‌شود این وابستگی بیشتر نیز شود. در زمینه گاز طبیعی، این منطقه بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه وابسته است که به دلیل مشکلات و مسایل سیاسی ما بین روسیه و اتحادیه اروپا، ترجیح اروپا کاهش وابستگی انرژی به روسیه می‌باشد. لذا، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی خانوارهای دریافت‌کننده وام در ایران و تأثیر آن بر شکاف فقر

حسن درگاهی؛ محمدرضا مظلوم پور

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، صفحه 31-62

چکیده
   نحوه تأثیر اعتبارات پرداختی به خانوارها و تأثیر آن در کاهش فقر خانوارهای فقیر از مقوله های مهم اجتماعی و اقتصادی است که در چارچوب ادبیات اقتصاد خانوار و مسئله محدودیت اعتباری خرد بدان پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 و با کاربرد سه الگوی لوجیت، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سهم مخارج بودجه‌ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران

سعید کریمی پتانلار؛ علی اکبر باجلان

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، صفحه 63-82

چکیده
  هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر سهم مخارج بودجه­ای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می باشد. بدین منظور با استفاده از داده­های سری زمانی کشور ایران، طی دوره 1367 الی 1391 و الگوی خودرگرسیونی با وقفه­­های توزیع شده  به تعیین اثر سهم مخارج بودجه­ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی

محسن مهرآرا؛ مجتبی محمدیان

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، صفحه 83-116

چکیده
  پژوهش حاضر با ‌بکارگیری روش­های میانگین‌گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش­های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره‌ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می‌دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم­ترین متغیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، صفحه 117-147

چکیده
  در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری  درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­های تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و  تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از  مالیات بر درآمد،  درآمدهای حاصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)

حسین محمدی؛ محبوبه نارویی

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، صفحه 149-171

چکیده
  بازار مالی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کشورها دارد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی توسط بسیاری از اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. با توسعه نظریه رشد درونزا، دهه‌های اخیر شاهد توجه زیاد به ارتباط میان بازار‌های مالی و رشد ...  بیشتر