بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران

حمید سپهردوست؛ مهسا باروتی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8290

چکیده
  تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به‌تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه‌شده برای برون‌رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش‌ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، ...  بیشتر

شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از خوشه‌بندی فازی

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری بروچنی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 41-78

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8291

چکیده
  در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه‌بندی فازی، با ترکیب شاخص‌های بین‌بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل‌های اقتصادی هر بخش، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال‌های 1390 و 1385 شناسایی شده ‌است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب داده‌های پرت بر خوشه‌بندی، داده‌های پرت شناسایی و به‌طور جداگانه خوشه‌بندی ...  بیشتر

تعیین ارزش‌های غیربازاری خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8292

چکیده
  پارک‌های ملی از اکوسیستم‌های طبیعی جهان و حیاتی‌ترین بستر توسعه پایدار محیط‌زیست و پدیده‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند که ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات آن‌ها یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آن‌ها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ...  بیشتر

اندازه‌گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران

تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم؛ فاطمه میرمحمدعلی تجریشی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8293

چکیده
  هزینه کودک یا مقیاس معادل، مفهومی مهم در موضوعات مرتبط با رفاه خانوارهاست و نقش مهمی را در اندازه‌گیری‌های فقر و نابرابری ایفا می‌کند. مقیاس معادل شاخصی است که درآمد خانوارها را به مقادیر سنجش‌پذیری از منظر رفاه تبدیل، و مشخصه‌های جمعیتی خانوارها و صرفه‌های مقیاس مصرفی را وارد برآوردهای رفاهی می‌کند. در این پژوهش، با استفاده ...  بیشتر

اثر ساختار سنی جمعیت بر روی مخارج تأمین اجتماعی دولت: روش الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)

سحر دشتبان فاروجی؛ مجید دشتبان فاروجی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8294

چکیده
  در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده‌های اشاره‌شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می‌شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت ...  بیشتر

هدف‌گذاری تورم با تأکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران

مهدی یزدانی؛ حسن درگاهی؛ رقیه اکبری افروزی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 151-186

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8295

چکیده
  به‌طورکلی مهم‌ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست‌های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به‌ویژه تورم، حول هدف تعیین‌شده است. با‌وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین‌کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به‌منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان‌بار بی‌ثباتی و شوک‌های اقتصادی ...  بیشتر

اثر پسماند جانشینی پول در ایران: رویکرد شاخص دیویژیا

سامان قادری

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 187-212

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8296

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می‌پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل‌های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری ...  بیشتر