گام‌های اولیه برای تهیه حساب اشتغال سال ۱۳۹۰در ایران

زهرا رضائی قهرودی؛ فرهاد مهران؛ سپیده صالحی

دوره 24، شماره 80 ، مهر 1398، ، صفحه 233-266

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.11117

چکیده
  هدف توسعه‌ حساب‌های کار به‌دست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهم‌ترین متغیرها و مولفه‌های حساب‌های کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حساب‌های کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران ...  بیشتر