بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه

کریم اسلاملوییان؛ عماد الدین سخایی

دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 61-76

چکیده
  این مقاله با استفاده از الگوهای تصحیح خطا برای داده های پانل به بررسی روابط علیت کوتاه مدت و بلند مدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه می پردازد. در این تحقیق از سه شاخص متفاوت برای اندازه گیری توسعه مالی برای کشورهای خاورمیانه استفاده شده است.  پس از انجام آزمون های لازم، از روش اثرات ثابت برای برآورد الگو ها استفاده شده ...  بیشتر

بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه

محمد حسین پورکاظمی؛ ایلناز ابراهیمی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 57-71

چکیده
  منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC)1، که یک رابطه به شکل U وارونه بین آلودگی و درآمد است، تعمیمی جالب در مورد شیوه تأثیر انتقال یک کشور از فقر به سوی رفاه نسبی روی تغییرات کیفیت محیط زیست به شمار می رود. EKC پیش بینی می کند که با افزایش درآمد یک کشور در مسیر توسعه، ابتدا آلودگی های محیط زیست افزایش می یابد، لیکن با افزایش درآمد سرانه به میزان کافی، ...  بیشتر