اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران

جواد ترکمانی؛ الهام جمالی مقدم

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 153-174

چکیده
  هدف کلّی مطالعة جاری، بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقر زدایی در مناطق روستایی ایران است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دورة 1350-1380 سیستم معادلاتی از متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی برآورد گردید. این سیستم از معادلات شامل توابع فقر روستایی، رشد بهره‌وری کلّ عوامل تولید کشاورزی، نرخ دستمزد، اشتغال ...  بیشتر