نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران

محسن مهرآرا؛ قهرمان عبدلی

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 25-40

چکیده
  در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH ...  بیشتر