تاثیرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران (1383-1338)

فریبا مصلحی

دوره 8، شماره 27 ، تیر 1385، ، صفحه 133-151

چکیده
  این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر ...  بیشتر