دوره 28 (1402)
دوره 27 (1401)
دوره 26 (1400)
دوره 25 (1399)
دوره 24 (1398)
دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1387)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)
طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی

سمیه شاه حسینی؛ جاوید بهرامی

دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 55-83

چکیده
  به­دلیل اهمیت جنبه­های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه­های مالی در درک شوک­های وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شده­است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به­عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی ...  بیشتر