تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای اقتصاد ایران: رویکرد داده های تابلویی پویای فضایی

زهرا دهقان شبانی؛ ابراهیم هادیان؛ فائزه نصیرزاده

دوره 21، شماره 66 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/ijer.2016.7041

چکیده
  سرمایه انسانی نه فقط عامل مهمی در تعیین رشد اقتصاد کشورهاست، بلکه در تعیین رشد مناطق نیز مهم است. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان­های ایران طی دوره  زمانی1390- 1380 بوده که برای این منظور از روش داده­های تابلویی پویای فضایی  استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که متغیر متوسط ...  بیشتر

تحلیل تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب

زهرا دهقان شبانی؛ سعیده آفرینش فر

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2486

چکیده
  یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه­گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون­زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه‌های تولید (هزینه‌ای اعمال شده بر تولید از طرف ...  بیشتر

تأثیر چگالی فعالیت اقتصادی بر بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران

زهرا دهقان شبانی

دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 93-117

چکیده
  چگالی فعالیت اقتصادی به عنوان فشردگی جغرافیایی فعالیت­های اقتصادی در هر واحد زمین تعریف شده است. چگالی فعالیت اقتصادی از یک طرف بدلیل ایجاد بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، افزایش سرریزهای دانش و امکان تخصصی شدن، بهره­وری نیروی­کار را افزایش می­دهد، اما از طرف دیگر، با افزایش چگالی فعالیت اقتصادی، ازدحام و آلودگی در منطقه افزایش ...  بیشتر

تأثیر چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی و رشد منطقه‌ای -در ایران

زهرا دهقان شبانی

دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 55-92

چکیده
  مقاله حاضر با هدف تحلیل تأثیر چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیت­های صنعتی و رشد منطقه­ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید در دو بخش عمده نظری و تجربی انجام یافته است. در بخش نظری به طراحی مدلی در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید پرداخته که در آن، متغیر چگالی جمعیت به عنوان عامل مؤثر بر تمرکز فعالیت­های صنعتی و رشد منطقه­ای ...  بیشتر

تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران

علی مراد شریفی؛ مهدی صادقی؛ مهدی نفر؛ زهرا دهقان شبانی

دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 79-110

چکیده
  مسأله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال­های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته ­است؛ به‌گونه­ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش­های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در ...  بیشتر

بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 87-105

چکیده
  فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد ...  بیشتر