دوره 27 (1401)
دوره 26 (1400)
دوره 25 (1399)
دوره 24 (1398)
دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1387)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)
توسعه مدل سرمایه قانونی بازل در شرایط رکود اقتصادی

امیر اعظم طراحیان؛ سعید اسدی

دوره 23، شماره 76 ، مهر 1397، ، صفحه 159-184

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.9516

چکیده
  این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می‌دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک‌داری ارایه می‌کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می‌دهد و در آن کاپولای گاوسی تک‌عاملی برای مدل‌سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک (Vasicek) ...  بیشتر