اثرات لافری نرخ کسور : مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی ایران

نرگس اکبرپور روشن؛ میلاد شهرازی

دوره 23، شماره 75 ، تیر 1397، ، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.9122

چکیده
  منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان می­دهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین می­کند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطه­ای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری ...  بیشتر