نویسنده = اصغری اسکوئی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. اقتصاد سیاسی تحریم‌های ایران: رویکرد طراحی سازوکار و مدل‌سازی مبتنی بر عامل

دوره 25، شماره 82، بهار 1399، صفحه 83-120

10.22054/ijer.2020.11909

کبری سنگری مهذب؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ محمدرضا اصغری اسکوئی