تاثیر فقر، نابرابری وآلودگی محیطی بر سلامت در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

سارا منتظری؛ علیرضا جرجرزاده؛ مهدی بصیرت

دوره 24، شماره 81 ، دی 1398، ، صفحه 215-248

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.11691

چکیده
  پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای فقر، نابرابری و آلودگی محیطی (آلودگی هوا و عدم دسترسی به آب سالم) را به‌عنوان متغیرهای اصلی بر شاخص سلامت در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه ارائه می‌دهد. برای این منظور از داده‌های مربوط به 23 کشور توسعه‌‌یافته و 94 کشور درحال‌توسعه استفاده شده است. حداکثر بازه زمانی مورد پوشش در این مطالعه بازه زمانی ...  بیشتر