نویسنده = پژویان، جمشید
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی

دوره 14، شماره 42، بهار 1389، صفحه 169-188

جمشید پژویان؛ مریم لشکری‌زاده


3. آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه - مهارت در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380)، بهار 1380، صفحه 79-99

جمشید پژویان؛ علیرضا امینی


4. قیمت گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1379، صفحه 39-62

جمشید پژویان؛ تیمور محمدی