شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از خوشه‌بندی فازی

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری بروچنی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، ، صفحه 41-78

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8291

چکیده
  در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه‌بندی فازی، با ترکیب شاخص‌های بین‌بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل‌های اقتصادی هر بخش، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال‌های 1390 و 1385 شناسایی شده ‌است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب داده‌های پرت بر خوشه‌بندی، داده‌های پرت شناسایی و به‌طور جداگانه خوشه‌بندی ...  بیشتر