بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

دوره 20، شماره 63 ، تیر 1394، ، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4095

چکیده
  آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفاه مصرفی است. با این ‌حال، تفاوت‌های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده‌های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده‌سازی ...  بیشتر