عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورّم در ایران

مرتضی سامتی؛ مجید صامتی؛ غلامحسین جعفری

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 95-116

چکیده
  عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می‌شود. تأمین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایة پولی و رشد عرضة پول می‌شود، و در صورتی‌که افزایش عرضة پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورّم می‌گردد.        تورّم باعث کاهش قدرت خرید پولی می‌شود و افراد ...  بیشتر