تـخمین سرمـایة انسانی بر مبنـای متوسّط سالهـای تحصیـل نیـروی کـار برای ایـران (1345-1379)

مسعود نیلی؛ شهـاب نفیسی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 1-22

چکیده
  نظریه‌های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایة انسانی قائلند و انباشت دانش، مهارت و تجربة نیروی‌کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعة اقتصادی ارزیابی می‌کنند. براین اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایة انسانی صورت می‌گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می‌شود. علی‌رغم اهمیّت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون ...  بیشتر