نرخ بیکاری و نابرابری توزیع درآمد (مورد مطالعه: استان‌های ایران)

حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی

دوره 24، شماره 81 ، دی 1398، ، صفحه 157-186

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.11689

چکیده
  توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه‌ها، طبقات اجتماعی و بخش‌های اقتصادی است، یکی از مولفه‌های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان‌های کشور است. برای این منظور از داده‌های سالانه 1393- 1379 در سطح استان‌های کشور و روش اقتصادسنجی ...  بیشتر