دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1382 
5. رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک

صفحه 101-132

جعفر خیرخواهان؛ حمیدرضا برادران شرکا