دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1382 
5. شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

صفحه 93-120

ابراهیم هادیان؛ محمدرضا هاشم پور