دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1381 
5. پیشنهادی برای برآورد نسبت بیکاری در سطح استان های کشور

صفحه 139-156

حمیدرضا نواب پور؛ علیرضا خوشگویانفرد؛ محمد طاهری منزه