دوره و شماره: دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) - شماره پیاپی 8، بهار 1380 
6. معرفی نرم افزار LIMDEP

صفحه 115-126

سعید مشیری؛ مرتضی نادری