دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1379 
3. تخمین کارایی فنی صنعت بانکداری

صفحه 63-84

محمود ختائی؛ پژمان عابدی فر