دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 و 5 - شماره پیاپی 4، بهار 1379 
3. چانه زنی در بازار کار

صفحه 57-72

مرتضی اعلاباف صباغی