دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1374 
5. دشواری های انتقال مفاهیم

صفحه 99-109

پرویز صداقت؛ فیروزه خلعت بری